ОРОН ЗАЙН НЭГДСЭН ЗУРАГЛАЛ

ВЭБ ХУВИЛБАР


 

ХЭВЛЭМЭЛ ХУВИЛБАР (Томруулж харахын тулд зурган дээр дарна уу)


Орон зайн зураглалд дараах мэдээллийг багтаана.

Хан-Уул дүүргийн 12,13,14-р хорооны газрын зураглал:
-Газар зүйн үндсэн мэдээлэл
-Тусгай хэрэгцээний газар нутаг

Хан-Уул дүүргийн 12,13,14-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх гол, ус, рашааны орон зайн зураглал:
-Булгууд
-Гол горхинууд
-Нуур, тойрмууд
-Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газар
-Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүс
-Усны харуул, усны чанарын харуул, сав газрын хяналт-шинжилгээний цэг, байгууллагын дотоод ханалтын цэгүүд
-Усны сав газар
-Газрын доорхи усны ордууд
-Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс
-Уст цэгүүд
-Рашааны ордууд
-Ус ашиглалтын зөвшөөрлүүд
-Ус хаях, зайлуулах цэгүүд
-Ус бохирдуулагчид
-Усны барилга байгууламжууд

Хан-Уул дүүргийн 12,13,14-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх тусгай хамгаалалттай газар нутгийн зураглал:
-Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг
-Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг
-Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь газар ашиглалт
-Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь судалгаа, шинжилгээний ажил

Хан-Уул дүүргийн 12,13,14-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийгдсэн газруудын зураглал

Хан-Уул дүүргийн 12,13,14-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх ашигт малтмалын үйл ажиллагааны зураглал:
-Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт
-Ердийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбай, дугаар, эзэмшигч
-Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбай, дугаар, эзэмшигч
-Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбай, дугаар, эзэмшигч
-Хянан олборлож нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны талбай, дугаар, эзэмшигч
-Бичил уурхайн талбай, эзэмшил

Хан-Уул дүүргийн 12,13,14-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх эвдэрсэн, бохирдсон, доройтсон газрын зураглал

id-485