Хан-Уул. Төсөл ба түүний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Advertisements