Хан-Уул. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Хан-Уул дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэр

Он

Агуулга, бүтэц, хэлбэр

Төлөвлөгөөг олж үзэх хаяг, эх сурвалж

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, түүний тухайн орон нутагт хамаарах хэсэг  

Бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг

Хан-Уул дүүргийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө  

Бүтнээрээ, эсвэл байгаль орчны асуудлын тусгасан хэсэг

       
       
       
       
Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн эх сурвалж, хаяг, холбоос:

id-125

Advertisements