Хан-Уул. Газрын нэгдмэл сангийн тайлан

Хан-Уул дүүргийн газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн нэр

Он

Агуулга, бүтэц, хэлбэр

Тайланг олж үзэх хаяг, эх сурвалж

Хан-Уул дүүргийн газрын нэгдмэл сангийн ангиллын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Хан-Уул дүүргийн газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Хан-Уул дүүргийн газрын улсын бyртгэлийн тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Хан-Уул дүүргийн улсын тусгай хэрэгцээний газрын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Хан-Уул дүүргийн газрын шилжилт хөдөлгөөний тэнцэл Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Хан-Уул дүүргийн газарт учруулсан хохирлын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Хан-Уул дүүргийн газар хамгаалах арга хэмжээний тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Хан-Уул дүүргийн газрын төлбөр төлөлт, ногдуулалтын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Хан-Уул дүүргийн Монгол Улсын иргэнд өмчлүүллсэн газрын тайлан Засгийн газраас баталсан маягтын дагуу

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн эх сурвалж, хаяг, холбоос:

id-123