Хан-Уул. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны тайлан

id-1003