Хан-Уул. Усны барилга байгууламж

 1. Мон- Форте ХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Ажилаагүй

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Говь ХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. Урьдчилан Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик, хими
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 4. Нисэхийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик, биологи
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 5. Биокомбинатын Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик, биологи
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 6. “Гоёо” ХХК

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик, хими
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 7. Лора-Пьяна ХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик, хими
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 8. Лора-Пьяна ХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик, хими
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 9. Түмэн Гонгор ХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 10. Гоёо ХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик, хими
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 11. Биокомбинатын Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик, биологи
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 12. Түмэн Гонгор ХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 13. МиделменХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 14. Алтан Харгиа ХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 15. Нисэхийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик, биологи
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 16. Говь ХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 17. Урьдчилан Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик, хими
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 18. Миделмен”ХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 19. Мон- Форте ХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Ажиллагаагүй

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 20. Алтан Харгиа ХХК-ийн Ц.Б

  Цэвэрлэгээний төрөл: Механик
  Ашиглалтын талаарх мэдээлэл : Хэвийн

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Advertisements