Хан-Уул. Уст цэгүүд

Өрөмдмөл худаг

 1. Яармаг

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7781

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Шувуун ферм

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7743

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. Сонгино 021-р анги

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7742

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 4. Сонгино Модны а\а

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7741

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 5. Сонгино амралт

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7740

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 6. Сонгино Үрийн станц

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7739

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 7. Сонгино 021-р анги

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7736

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 8. Сонгино амралт

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7735

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 9. Сонгино,174-р анги

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7734

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 10. Сонгино,174-р анги

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7733

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 11. Сонгино в\ч Долингол

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7732

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 12. Сонгинийн булан

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7731

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 13. Сургууль

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7730

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 14. Биокомбинат

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7729

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 15. Биокомбинат

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7728

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 16. Мах комбинат

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7700

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 17. Аэродром

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7666

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 18. Биокомбинат

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7665

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 19. Биокомбинат

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7664

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 20. Аэрофлот

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7661

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 21. Аэропорт 107-р анги

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7660

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 22. Нисэх

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7659

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 23. Биокомбинат

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7633

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 24. Түрэгний голын адаг

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7619

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 25. Шувуун ферм

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7618

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 26. Түргэний гол

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7616

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 27. Аж\район 199-р анги

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7615

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 28. Нүхт

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7614

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 29. Их тэнгэр

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7600

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 30. Их тэнгэр

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7659

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 31. Мод\үржүү\цэцэрлэг

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7657

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 32. Их тэнгэрийн ам

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7587

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 33. Найрамдал гүүр

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7581

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 34. Төв, Стадион

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7574

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 35. ДОСААФ МНР полигон

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7573

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 36. Зайсан

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7569

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 37. Парк пойме толь

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7564

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 38. Их тэнгэрийн ам

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7551

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 39. ТЭЦ-1

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7538

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 40. ТЭЦ-1

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7536

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 41. ТЭЦ-1

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7535

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 42. Зайсан

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7534

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 43. ТЭЦ-1

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7533

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 44. Биокомбинат

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7529

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 45. УБ,Барилга трест

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7526

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 46. Биокомбинат

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-75322

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 47. Сонгино

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-75312

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 48. Сонгино

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7510

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 49. Парк в пойме Толь

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7549

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 50. Яармаг

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7546

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 51. Сонгино в\ч долин Тол

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7545

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 52. Нисэх

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7520

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 53. Их тэнгэрийн ам

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7519

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 54. Сургууль

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7405

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 55. Биокомбинат

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7403

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 56. Биокомбинат

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7400

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 57. ТЭЦ-1

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7391

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 58. ТЭЦ-1

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7387

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 59. ТЭЦ-1

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7386

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 60. Зайсан

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7385

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 61. ТЭЦ-1

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-7384

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 62. Хадан ус

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5286

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 63. Усан билчир

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5261

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 64. Өлзийт

  Уст цэгийн дугаар : ӨХ-5250

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл