Хан-Уул. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь газар ашиглалт (зөвшөөрөл)