Хан-Уул. Тусгай хэрэгцээний газар нутаг

Тусгай хэрэгцээний газар нутгийн нэр

ID

ТЗ-ын өөрчлөлтийн дугаар

Ангилал

Төрөл

Зориулалт

Байршил

Талбайн хэмжээ

(га)

Дэлгэрэнгүй

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

Advertisements